KOTWICE PASOWE powinien posiadać każdy kierowca poruszający się pojazdem po bezdrożach bo są ratunkiem w wielu bardzo trudnych sytuacjach!!!
TEL:+48 500 232 247
wyciągarka samochodowa, kotwica do wyciągarki i lina kinetyczna w jednym

Szkody łowieckie to problem zarówno rolników jak i myśliwych i ich kół łowieckich

       Problematykę odpowiedzialności za wyrządzane przez zwierzęta szkody łowieckie reguluje Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie w Rozdziale 9 "Szkody Łowieckie", oraz Ustawa O Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Rozdział 10 "Skutki prawne objęcia ochroną" Art.126.

Natomiast sposób postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich oraz wypłat odszkodowań za szkody łowieckie bardzo szczegółowo określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 marca 2010r. Jest tam wyraźnie określone, że zgłoszenie szkody musi być dokonane na piśmie w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia szkody łowieckiej, a koło łowieckie jest zobowiązane do ewidencji tych zgłoszeń (co zaznaczyłem tłustym drukiem). Upoważnieni przedstawiciele koła łowieckiego dokonują w obecności poszkodowanego lub jego pełnomocnika szacowania szkody łowieckiej i sporzadzają protokół, przy czym w przypadku pełnomocnictwa, musi ono być udzielone pisemnie!
Nie może zatem być mowy o tym, że rolnik telefonicznie dokona zgłoszenia szkody łowieckiej, lub w trakcie szacowania szkody łowieckiej przez przedstawicieli koła łowieckiego pojawiają się poszkodowani rolnicy i żądają natychmistowego szacowania ich szkody łowieckiej lub wypłaty odszkodowania!

Odszkodowanie za szkody łowieckie to nie jest prezent od przedstawiciela koła łowieckiego!

Odszkodowanie za szkody łowieckie to nie jest prezent wypłacany z prywatnej kieszeni przedstawicieli koła łowieckiego upoważnionych do likwidacji szkody. Są to bardzo często znaczące kwoty pochodzące z kasy kół łowieckich, dlatego konieczna jest pełna dokumentacja papierowa na każdym etapie postępowania!!!

Należy też zwrócić uwagę na to, że dziki nie są prywatną własnością myśliwych, którzy tresują je specjalnie do wyrządzania szkód łowieckich, więc wszelkie pretensje i negatywne emocje okazywane w stosunku do myśliwych sa nieuzasadnione i nie mogą mieć miejsca. W myśl Art. 47 Ustawy PRAWO ŁOWIECKIE "właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami, o których mowa w Art.46."

Copyright by PPHU REMUS -Wyciągarka samochodowa, kotwica do wyciągarki i lina kinetyczna w jednym Wszystkie prawa zastrzeżone.
2003-2012